митрополит

митрополи́т др.-русск., ст.-слав. митрополитъ (Супр.). Из греч. μητροπολίτης от μητρόπολις «столица, резиденция»; см. Фасмер, Гр.-сл. эт. 127.