оператор

опера́тор Образовано от опера́ция по аналогии дире́ктор: дире́кция и под. или из лат. ореrātоr; см. Преобр. I, 652.