Происхождение слова акаѳистъ

акаѳистъ ака́ѳистъ сс. и др. «несѣдаленъ»: ака́ѳистникъ книга акаѳистовъ. — Заимств. изъ гр. ἀϰάϑιστος (т.-е. ὕμτοδ, canon canendus sine sessione. Фасмеръ, Извѣст. 12, 2, 218).