поотпотели

поотпотели о́кна, знать, на дворе студит.